اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

برگزاری سومین همایش آموزشی مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی اتاق اصناف شهرستان سبزوار

در این همایش علی کیانی عضو اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف سبزوار گفت: درحال حاضر تعداد ١٨ هزار واحد صنفی در سطح شهرستان سبزوار فعال می باشند.وی افزود: متصدیان ٨ واحد صنفی از این تعداد دارای مدرک دکتری، ۶٠٠ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، پنج هزار نفر دارای مدرک کارشناسی، و ٨ هزار […]