اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

اعضاء جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان سبزوار

آقای رضا خیرآبادی رئیس اتاق اصناف

آقای ابراهیم توسلی پور نایب رئیس اول

آقای مهدی مخبری نایب رئیس دوم

آقای محمدرضا عراقیان دبیر

آقای علی حسین زاده خزانه دار