اتاق اصناف شهرستان سبزوار

پایگاه اطلاع رسانی و ارتباط مردمی

اتاق اصناف شهرستان سبزوار

🔵بازدید جناب آقای شریعتمدار ،رئیس اداره صمت سبزوار،جناب آقای خیرآبادی رئیس اتاق اصناف سبزوار واعضا ء هیات مدیره خانه صنعت و معدن از چند واحد صنعتی و صنفی وتولیدی سبزوار؛
🔹واحد تولیدی قطعات اتومبیل مهندس کوره پز
🔹واحد تولیدی و فلزتراشی منجی
🔹واحد تولیدی دسته سیم و قطعات اتومبیل عباسی
🔹واحد تولیدی قند پانید
🔹واحدتولیدی پر آور صنعت سبزوار
روابط عمومی اتاق اصناف سبزوار