گواهی آموزش اصناف پیش نیاز صدور و تمدید پروانه کسباتاق اصناف شهرستان سبزوار
بند (ن) ماده 30 قانون نظام صنفی به منظور کسب آمادگی ،ارتقاء و افزایش میزان آگاهی ،دانش وسطح مهارت افراد برگزار می گردد.دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت وکسب وکار(موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی).
توجه
  • رسید ثبت نام حتما به متقاضی تحویل گردد وبه منزله کارت ورود به کلاس آموزشی می باشد.

  • تاریخ ومکان برگزاری کلاس از طریق پیامک به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

  • لطفا در ثبت شماره تلفن همراه متقاضی دقت فرمایید.

  • گواهی در همان روز پس از پایان کلاس، صادر وبه متقاضی تحویل داده خواهد شد.

1 ثبت اطلاعات فردی
2 ثبت اطلاعات صنفی
3 بارگذاری مدارک
4 پرداخت